Chi tiết công trình

Sảnh bệnh viện mắt trung ương - Bà Triệu

Mã gạch:

G1 40x40 cm
TP-1002-G05V 40x40 cm